فیلتر غبارگیر استوانه ای

اين نوع فيلترها جهت استفاده در يونيت هاي فيلتراسيون استاتيک و نيز پالس جت به کار گرفته ميشوند که با توجه به شرايط محيطي و نيز نوع آلودگي سيستم از مدياهاي مختلفي استفاده ميگردد .

ويژگي هاي فيلترهاي توليد شده توسط شرکت گوهر پالایه ایرانیان:

– استفاده از مدياهاي مختلف بر اساس نوع کاربرد از قبيل :

Cellulose Media

Cellulose Synthetic Media

100% synthetic Media

Aluminized Media

Carbon Impregnant Media

– سطح فيلتراسيون مناسب

– افت فشار اوليه بسيار پايين

دسته: