فيلتر کامپکت

فيلترهاي کامپکت V Type از نوع فيلترهاي هوا ميباشد که با توجه به خصوصيات ويژه اين نوع فيلترها کاربرد وسيعي در صنايع مختلف دارند .

از جمله ويژگي هاي اين نوع فيلترها موارد ذيل ميباشد :

– استفاده از مدياي micro fiber glass ويا synthetic fibers

– مقاوم در شرايط مرطوب

– سطح فيلتراسيون بسيار زياد و افت فشار پايين

– مقاوم در محيط هاي شيميايي و اسيدي

– کلاس فيلتراسيون در اين نوع فيلتر شامل کلاس هاي F6 الي H14 ميباشد .

دسته: